ДГ №14 "Славейче"
Детска градина в град Перник

Мисия и визия

 

Мисията на предучилищното възпитание, и в частност на детската градина е да осигурява качествено обучение, съобразено с ДОС, индивидуален подход и стимулиране на потенциалните възможности на децата. Да създаде благоприятна и позитивна среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич и спокойствие. Ще стимулира положително отношение у тях и техните семейства към образованието и осигуряването на професионалисти за разгръщане на детската индивидуалност и неговото пълноценно развитие, чрез съчетаване на традициите и съвременни интерактивни технологии за осъществяването му. Да формираме децата като личности с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богата екологична култура, знания, умения и компетенции, позволяващи взаимодействието с околната среда.

 

Мисия на ДГ №14 „Славейче“ е:

  • Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
  • Да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
  • Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си.

                  Визия на детската градина:

Модерна и привлекателна детска градина за гарантиране на условия и предпоставки за съхранение на детето и детството като ценност и равен шанс при постъпване в училище. Детската градина е свързана с утвърждаването и като конкурентно способна институция, ориентирана към място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно, осигуряващо му емоционален комфорт, да е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието. Център за родители търсещи и намиращи подкрепа и сътрудничество.

 

        Приоритети на детската градина за учебната:

 

1.Овладяване на моралните и правните норми на обществото – знания, умения и навици за социално поведение.

2.Осигуряване на приемственост във формите, средствата, методите и похватите за възпитание при прехода на децата от семейството в детската градина.

  1. Създаване на условия за правилно физическо и здравно-хигиенно развитие.
  2. 4. Осигуряване качествена подготовка за училище, която да гарантира на децата училищна готовност, което означава детето не само да има определени представи за околния свят, но и да има устойчиво внимание, памет, умения за общуване с връстници и възрастни, положителна нагласа към новата социална роля „ученик”.
  3. 5. Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните резултати, описани в държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка.
  4. 6. Създаване на условия за развиващо обучение.
  5. Активно участие на родителите в живота на детската градина, чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа.
  6. 8. Възпитаване на християнски и общочовешки добродетели в духа на националните традиции.
  7. 9. Въвеждане на децата в света на познанието чрез различни форми на активност - познавателна, емоционална, социална и двигателна, материализирани в системата от дейности в които ще се включва детето в детската градина.